Kategorie: Obchodní podmínky > Ochrana osobních údajů


Ochrana osobních údajů

 

Pokud jste naším zákazníkem (např. uživatelem námi vytvořené webové prezentace), odběratelem našich novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My odpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

 

Správcem údajů je Martin Meloun, IČO: 6665361
místem podnikání Loučky 71, Turnov, 511 01
Mobil: +420 777 667 858,

 

který provozuje webovou stránku weby-meloun.cz.  Vaše osobní údaje zpracovává jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří mu se zpracováním budou pomáhat.

 

Kontaktujte nás


Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit (např. v případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů včetně stížností), můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 777 667 858 nebo na e-mailu: info@weby-meloun.cz.

 

Naše prohlášení


Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů (zák. č. 101/2000 Sb.) a GDPR, a že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či případně výslovně uděleného souhlasu.

 

Prohlašujeme, že při zpracování Vašich osobních údajů může docházet k automatizovanému rozhodování a k profilování.

 

Rozsah a účel zpracování osobních údajů


Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 

poskytování služeb, plnění smlouvy (např. v souvislosti s vytvořením webové prezentace a pronájmu systému pro tvorbu, správu a provoz webových stránek zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní číslo, jméno a příjmení nebo obchodní firma). Vaše jméno nebo obchodní firmu vždy nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy a poskytování služeb (identifikace smluvních stran je nezbytná pro uzavření a plnění smlouvy, přičemž bez poskytnutí shora uvedených osobních údajů by nebylo plnění možné; důsledkem neposkytnutí osobních údajů může proto být nemožnost plnění smlouvy a její ukončení), včetně nároků z odpovědnosti za vady a vedení účetnictví. E-mail a telefonní číslo potřebujeme k zasílání oznámení a komunikaci s Vámi.

Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o dani z přidané hodnoty a promlčecích lhůt stanovených občanským zákoníkem nebo po dobu trvání smlouvy, bude-li tato delší.

 

marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno nebo obchodní firmu) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení týkajících se zejm. Vám poskytnutých služeb. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky (byť se jedná o objednávku neplacenou) nebo 10 let od ukončení posledního smluvního vztahu.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Získávání dat (cookies a pod.)


Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, a ze které stránky přicházíte. Získávání dat pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů (např. tím, že spustíte ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení). Používání cookies můžete na svém počítači zakázat nebo je prvotně nepovolit.

 

Vaše povinnosti


Vezměte prosím na vědomí, že jste povinni své osobní údaje (např. při odeslání objednávky) uvádět správně a pravdivě a že jste povinni nás bez zbytečného odkladu informovat o změně ve svých osobních údajích.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů


Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

 

Předávání osobních údajů dalším příjemcům


Vaše osobní údaje mohou být předány osobám, které se podílejí na poskytnutí našich služeb a produktů a nejedná se přitom o naše zaměstnance, dále osobám, které nám poskytují IT služby (včetně úložišť) za účelem zajištění řádného fungování našeho softwaru a dále osobám poskytujícím právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

 

Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám. Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.


Vaše práva


Máte-li za to, že při zpracování osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR, máte právo požadovat od nás přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: ˂https://www.uoou.cz˃.).

 

Kontakt


Martin Meloun
Loučky 71
511 01 Turnov

E-mail: info@weby-meloun.cz
Telefon: 777 667 858

CAPTCHA
1+1+1+1+1=