Kategorie: Obchodní podmínky > Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky

 

Martin Meloun, IČO: 6665361
místem podnikání Loučky 71, Turnov, 511 01
Mobil: +420 777 667 858
E-mail: info@weby-meloun.cz
dále jen „Zhotovitel“

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou platné pro všechny obchodní transakce uskutečňované Zhotovitelem se subjekty, které jsou podnikateli podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Veškeré smlouvy uzavírané s těmito subjekty a související dodávky jsou výhradně podřízeny níže uvedeným podmínkám. Pokud by v jednotlivých případech měla platit jiná ustanovení, bude vždy vyžadován výslovný písemný souhlas Zhotovitele.

 

Tyto VOP jsou považovány za obchodní podmínky podle ustanovení § 1751 občanského zákoníku a jsou k dispozici také na webové stránce Zhotovitele umístěné na adrese weby-meloun.cz.

 


1.    Vymezení pojmů


Smluvní strany se dohodly, že pro účely těchto VOP mají níže uvedené pojmy následující význam:

 

Smlouva. Smlouvou Zhotovitel a Objednatel projevují vůli zřídit mezi sebou závazek spočívající v povinnosti Zhotovitele vytvořit pro Objednatele webovou prezentaci a zajistit pronájem systému pro tvorbu, správu a provoz webových stránek a v povinnosti Objednatele uhradit za to Zhotoviteli odměnu. Smlouva může být uzavřena i ústně, stejně jako může být uzavřena i za použití prostředků komunikace na dálku. Smlouva je uzavřena okamžikem odeslání potvrzení o akceptaci objednávky ze strany Zhotovitele Objednateli, obsahujícím specifikaci objednané webové prezentace, není-li výslovně uvedeno jinak. VOP jsou vždy jako část obsahu Smlouvy její nedílnou součástí.

 

Specifikace webové prezentace (dále jen „Specifikace“). Specifikací se rozumí grafická a funkční (technická) specifikace webové prezentace, kterou si Objednatel výslovně ve Smlouvě vymínil. Specifikace musí být uvedena v e-mailu Objednatele, kterým byla z jeho strany učiněna objednávka. Byla-li objednávka učiněna telefonicky nebo osobně, musí být následně potvrzena e-mailem anebo musí být uvedena v samostatné příloze Smlouvy jako její nedílná součást.

 

Smluvní strany. Smluvními stranami se rozumí společně Zhotovitel a Objednatel.

 

Licence. Licencí se rozumí poskytnutí oprávnění k výkonu práva užívat webovou prezentaci vytvořenou na základě Smlouvy (dále jen „webová prezentace“)  za podmínek sjednaných či stanovených v těchto VOP.


Webhosting. Webhosting je prostor na web serveru, který umožňuje provoz webové prezentace.


Software. Softwarem se rozumí aplikace (redakční systém) umožňující správu a provoz webové prezentace. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout Objednateli i třetím osobám oprávnění k užití Softwaru níže uvedeným způsobem tak, aby došlo k naplnění účelu Smlouvy.


Doména. Doména je unikátní adresa, pod kterou bude webová prezentace prezentována na internetu.

 

 

2.    Kdo je Zhotovitel


Zhotovitelem je:
Martin Meloun, IČO: 6665361
místem podnikání Loučky 71, Turnov, 511 01
Mobil: +420 777 667 858
E-mail: info@weby-meloun.cz

 

Fyzická osoba zapsána v živnostenském rejstříku města Turnov, jež je místně příslušným podle ustanovení § 71 odst.2 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona v platném znění a následně jako zhotovitel uvedena ve Smlouvě.

 

Zhotovitel není plátcem DPH.

 


3.    Kdo je Objednatel


Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba kontaktující Zhotovitele se svojí objednávkou a následně jako objednatel uvedena ve Smlouvě.

 

Objednatelem se stává kdokoli, kdo vyplní a odešle kontaktní formulář na webových stránkách Zhotovitele nebo kdokoli, kdo odešle Zhotoviteli objednávku emailem nebo kdokoli, kdo učiní objednávku u Zhotovitele telefonicky, či osobně. Učiněním objednávky kterýmkoli z uvedených způsobů potvrzuje každý Objednatel, že se seznámil s textem těchto VOP a vyslovuje s nimi souhlas.

 

Potvrzením objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena Smlouva a mezi Objednatelem a Zhotovitelem vzniká platný právní vztah se všemi náležitostmi uvedenými v těchto VOP a se všemi dopady, které předvídá platný právní řád.

 


4.     Služby poskytované Zhotovitelem


Veškerá prezentace služeb Objednatele umístěná na webové stránce Zhotovitele umístěné na adrese weby-meloun.cz je informativního charakteru a Zhotovitel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

Na základě uzavřené Smlouvy se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli služby spočívající ve vytvoření webové prezentace dle Specifikace a zajištění pronájmu (možnosti užití Softwaru (redakčního systému pro tvorbu, správu a provoz webových stránek) a Objednatel se zavazuje uhradit za to Zhotoviteli odměnu. Cenové a technické parametry produktů a služeb jsou uvedeny v ceníku, který je k dispozici na webové stránce Zhotovitele umístěné na adrese weby-meloun.cz.


Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to v délce trvání buď šest nebo dvanáct měsíců. Délku trvání Smlouvy může ve své Objednávce stanovit Objednatel, pokud tak neučiní, má se za to, že je Smlouva uzavřena v délce trvání dvanácti měsíců. Doba trvání Smlouvy se automaticky prodlužuje, a to vždy o dobu, na kterou byla původně sjednána, pokud některá ze Smluvních stran písemně neoznámí druhé smluvní straně, a to nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce před ukončením trvání Smlouvy, že na dalším trvání Smlouvy zájem nemá.

 


5.    Práva a povinnosti


Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost při tvorbě jím objednané webové prezentace, zejména tedy dodat potřebná data, informace a soubory potřebné k realizaci, to vše v přiměřené Zhotovitelem mu k tomu poskytnuté lhůtě.

 

V případě vady, která brání Objednateli v řádném využívání objednaných služeb, za níž Zhotovitel odpovídá, započne Zhotovitel s odstraňováním takové vady co nejrychleji po jejím zjištění či nahlášení Zhotoviteli. Ostatní práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

 

Objednatel je povinen chránit přístupová hesla ke službám poskytnutým Zhotovitelem. Pokud by došlo ke ztrátě, odcizení nebo podezření z možnosti zneužití těchto údajů, je Objednatel povinen tuto skutečnost Zhotoviteli neprodleně ohlásit. Odpovědnost za používání služeb s těmito poskytnutými přístupovými údaji nese vždy Objednatel.


Objednatel není oprávněn zasahovat do systému jiným než ve Smlouvě dohodnutým způsobem, zejména se Objednatel nesmí pohybovat v jiných, než jemu vymezených adresářích ani vykonávat činnosti, které by měnily nastavení a funkčnost systému. Při porušení jakéhokoli z těchto pravidel bude Objednateli ihned přerušeno poskytování služeb Zhotovitelem bez náhrady.

 

Zhotovitel je oprávněn dočasně (krátkodobě) přerušit poskytování služeb z důvodu údržby a správy systému (řádné i mimořádné).

 

Zhotovitel poskytuje Objednateli tzv. technickou podporu spojenou s webovou prezentací (serverová část). Zhotovitel neposkytuje jakoukoli podporu spojenou se správou sítě.

 


6.    Předání díla


Po vytvoření webové aplikace předá Zhotovitel webovou prezentaci Objednateli formou jejího zpřístupnění na neveřejném zkušebním webhostingu, přičemž dnem předání se rozumí den nahrání webových stránek na server a sdělení přístupových údajů k serveru Objednateli (podle toho, která z těchto dvou skutečností nastane později). Od tohoto dne běží tříměsíční lhůta, kterou je Objednatel oprávněn využít ke kontrole webové prezentace a k jejímu naplnění vlastním obsahem. Nejpozději poslední den této lhůty je Objednatel povinen Zhotoviteli sdělit, že webová prezentace byla zkontrolována a může být uvedena do ostrého provozu.  

 

Po provedení kontroly a zadání vlastního obsahu ze strany Objednatele bude webová prezentace nahrána na veřejně přístupný webhosting a tím uvedena do ostrého provozu. Přístupové údaje poskytnuté Objednateli při spuštění zkušebního provozu zůstávají i pro ostrý provoz nezměněny. V případě, že Objednatel během tříměsíčního testovacího období nepotvrdí Zhotoviteli, že webová prezentace byla zkontrolována a může být uvedena do ostrého provozu, tato na veřejně přístupný webhosting nahrána nebude, uvedené však nemá jakýkoli vliv na povinnost Objednatele uhradit Zhotoviteli smluvenou odměnu.

 

Po nahrání webové prezentace na veřejně přístupný webhosting je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli daňový doklad (fakturu) za jím poskytnuté služby, tedy za vytvoření webové prezentace, pronájem webové stránky na šesti nebo dvanácti měsíční období a eventuální vícepráce, byly-li sjednány ve Smlouvě. Uvedené platí i v případě, kdy Objednatel během tříměsíčního testovacího období nepotvrdil Zhotoviteli, že webová prezentace byla zkontrolována a může být uvedena do ostrého provozu a tato z tohoto důvodu do ostrého provozu uvedena nebyla.

 

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost při předání a převzetí webové prezentace.

 

Existence chyb neovlivňujících zásadním způsobem funkčnost webové prezentace není považována za vadu webové prezentace znemožňující předání a převzetí webové prezentace Objednateli. V případě existence chyb dle předchozí věty je Objednatel povinen webovou prezentaci převzít.

 

Pokud Objednatel vznese během tvorby webové prezentace jakékoliv připomínky upravující webovou prezentaci (oproti smluvené Specifikaci) či webovou prezentaci jinak mění, mohou být tyto dodatečné požadavky zpracovány až po předání webové prezentace na základě zvláštních smluvních ujednání (jako placené programátorské práce).

 


7.    Ceny za služby (odměna) a způsob úhrady


Cenové a technické parametry produktů a služeb jsou uvedeny v ceníku, který je k dispozici na webové stránce Zhotovitele umístěné na adrese weby-meloun.cz.

 

Odměna Zhotovitele sestává z:

- odměny za vytvoření loga a grafického návrhu (v případě, že je požadována),
- odměny za webhosting (vždy) a
- odměny za pronájem systému pro tvorbu webových stránek (vždy)
- odměny za přípravu systému pro potřeby Objednatele (vždy)".

 

Objednatel je povinen hradit odměnu Zhotovitele na základě Zhotovitelem vystavených účetních dokladů (faktur), které budou Objednateli zasílány elektronicky e-mailem. Na výslovnou žádost Objednatele mohou být daňové doklady zasílány v listinné podobě poštou. Splatnost každé faktury bude stanovena na 14 kalendářních dní, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

 

Objednatel je povinen uhradit fakturu na v ní uvedený účet Zhotovitele tak, aby příslušná částka byla nejpozději v den splatnosti připsána na účet Zhotovitele. V opačném případě může Zhotovitel pozastavit chod webové prezentace tak, že jej přepne do tzv. módu údržby s uvedením informace o platbě v prodlení.

 

Objednatel je povinen u platby uvést správný variabilní symbol, který je uveden na faktuře. V důsledku uvedení chybného variabilního symbolu může být platba považována za neuhrazenou. V případě nesprávně fakturované částky Zhotovitelem má Objednatel právo reklamovat tuto skutečnost do 30 dní ode dne doručení příslušného daňového dokladu, jinak toto právo zaniká.

 

Objednatel je povinen po potvrzení objednávky ze strany Zhotovitele, uhradit Zhotoviteli nevratnou zálohu, a to na základě vystavené zálohové faktury.

Zálohová faktura bude obsahovat následující položky - záloha za grafický návrh ve výši 3.900,- Kč, záloha za návrh loga ve výši 1.000,- Kč a záloha za přípravu systému pro potřeby Objednatele  (zprovoznění webové prezentace na zkušebním webhostingu) ve výši 1.500,- Kč. Nebude-li objednávka Objednatele obsahovat požadavek na vytvoření grafického návrhu či loga, nebude tyto položky obsahovat ani zálohová faktura.

 

Platba za doménu není součástí odměny za vytvoření webové aplikace nebo součástí odměny za pronájem. Objednatel se zavazuje zajistit si pořízení domény u registrátora samostatně a sdělit ji Zhotoviteli s dostatečným předstihem před spuštěním ostrého provozu webové prezentace.

 

Pokud je Objednatel v prodlení s jakoukoli platbou, má Zhotovitel právo žádat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč připadajících na každý započatý kalendářní týden prodlení.

 

Zhotovitel je oprávněn 1x ročně jednostranně ceník v části týkající se pronájmu Softwaru změnit. Ke změně ceny pronájmů Softwaru dojde výhradně v případě, kdy Objednatel novou cenu uvedenou v ceníku písemně (i elektronicky) schválí, a to s účinností od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se tak stane. V případě, že Objednatel nový ceník zaslaný Zhotovitelem neschválí ani do jednoho měsíce od jejího obdržení, je Zhotovitel oprávněn Smlouvu vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou, jež počíná běžet prvním dnem následujícím po měsíci, kdy bude výpověď Objednateli doručena.

 


8.    Odstoupení od Smlouvy


Zhotovitel je oprávněn bez předchozího upozornění jednostranně vypovědět Smlouvu v případě, že:
a) Objednatel porušil povinnosti uvedené v článku 5. těchto VOP,
b) Objednatel využívá předmět Smlouvy v rozporu s platnými právními předpisy,
c) Objednatel uvedl v objednávce nepravdivé údaje,
d) Objednatel prokazatelně porušil nebo porušuje autorská práva,
e) Objednatel je v prodlení s úhradou jakékoli faktury přesahujícím 14 kalendářních dní.


9.    Odpovědnost


Zhotovitel právně neodpovídá za obsah datového prostoru Objednatele ani za žádné činnosti, které jsou jím pomocí poskytnutých služeb prováděny.

 

Zhotovitel nenese odpovědnost za žádnou újmu (materiální škodu či nemateriální újmu) vzniklou Objednateli nebo třetím osobám vlivem přerušení poskytování služeb, a to zejména:

pokud Objednatel včas neuhradí zaslanou fakturu za poskytované služby (doménu či webhosting),
při zásahu vyšší moci (válka, povodeň, požár), vlivem skutečností zapříčiněných třetími stranami (dlouhodobý výpadek elektřiny, telekomunikačního spojení apod.) nebo v důsledku povahy softwaru či zařízení, na kterém je provozován; v důsledku vlivů dle předchozí věty může dojít i ke ztrátě dat Objednatele. Smluvní strany proto sjednávají, že Zhotovitel není a nebude odpovědný za jakékoliv škody (újmy) vzniklé z používání, nemožnosti používání nebo chybného fungování softwaru nebo za ztrátu dat,
v případě zneužití služeb třetími stranami nelegálním způsobem, čímž se rozumí i stav, kdy je přístup k serveru získán využitím slabých míst nebo chyb, které se mohou vyskytovat ve službách nebo zařízeních provozovatele dodaných třetími stranami.

 

Zhotovitel dále nenese odpovědnost za žádnou újmu (materiální škodu či nemateriální újmu) vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v důsledku předání stránky na webhosting třetí strany (webhosting jiný než poskytovaný Zhotovitelem).

 

Při porušení VOP odpovídá Objednatel za veškerou újmu tímto způsobenou (majetková škoda i nemajetková újma), a to včetně ušlého zisku.

 

Zhotovitel neodpovídá za porušení autorských práv, práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněnými českými zákony ze strany Objednatele.

 


10.    Ochrana osobních údajů


Zhotovitel prohlašuje, že veškeré údaje shromážděné o Objednateli v souvislosti s uzavřením Smlouvy nebudou využívány k jiným účelům, než k jakým byly shromážděny. Zhotovitel je oprávněn tyto údaje zpracovávat a dále je využívat pouze za účelem plnění závazků vyplývajících mu z uzavřené Smlouvy a těchto VOP nebo v souvislosti s plněním povinností uložených mu právními předpisy a dále též v souvislosti s nabídkou dalších služeb Zhotovitele (s možností Uživatele se z odebírání těchto nabídek odhlásit). Zhotovitel zaručuje Objednateli ochranu údajů ve smyslu aktuální právní úpravy. Podmínky zpracování osobních údajů Zhotovitelem jsou blíže popsány ZDE.

 


11.    Licence


Na základě uzavřené Smlouvy uděluje Zhotovitel Objednateli licenci k užívání webové prezentace prostřednictvím webhostingu zajištěného Zhotovitelem (včetně Software umožňující správu a provoz webové aplikace) a za účelem, pro který byla vytvořena, tj. k jejímu sdělování veřejnosti (např. rozšiřováním, sdělováním prostřednictvím sítě internet apod.), to vše za dále uvedených podmínek:

 

a) Licence se sjednává jako licence nevýhradní ve smyslu ustanovení § 2361 občanského zákoníku;
b) časový rozsah Licence: na dobu trvání Smlouvy;
c) územní rozsah Licence: neomezený
d) množstevní rozsah: v míře obvyklé pro účely provozování objednané webové prezentace a zohledňující omezení webhostingu (velikost prostoru pro soubory, databázi a maily)

 

Uzavřením Smlouvy získává Uživatel licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užívat webovou prezentaci, nikoli vlastnická práva k webové prezentaci. Objednatel není oprávněn k užití webové prezentace na jiném webhostingu, než tom zajištěném ze strany Zhotovitele.

 

Cena za Licenci je nedílnou součástí ceny za pronájem Objednatelem vybraného řešení (balíčku služeb) a je v souladu s § 46 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, přičemž cena za lLicenci tvoří 90% ceny za pronájem.

 


12.    Závěrečná ustanovení


Objednáním služeb ve smyslu těchto VOP potvrzují Objednatel i Zhotovitel svůj závazek řídit se těmito smluvními podmínkami stejně, jako by byly vytištěné a podepsané ve formě písemné smlouvy.

 

Zhotovitel má právo měnit znění těchto podmínek. O této skutečnosti je Objednatel informován prostřednictvím internetových stránek Zhotovitele.

 

Tyto VOP nabývají platnosti dne 1. 11. 2018 a nahrazují jakékoliv dříve vydané obchodní podmínky vztahující se k poskytování služeb Zhotovitelem.

 

 

Kontakt


Martin Meloun
Loučky 71
511 01 Turnov

E-mail: info@weby-meloun.cz
Telefon: 777 667 858

CAPTCHA
1+1+1+1+1=