Kategorie: Obchodní podmínky > Tvorba webových stránek


Obchodní podmínky pro tvorbu webových stránek

 

Martin Meloun
Se sídlem Loučky 71, Turnov, 511 01
IČ: 66653614
Zapsán úřadem příslušným podle §71 odst.2 živnostenského zákona - Městským úřadem Turnov

(dále jen ,,poskytovatel“)


1. Základní ustanovení


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování řešení elektronických obchodů a souvisejících služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavírané mezi poskytovatelem a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „uživatel“) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele.
Tyto služby pronájmu řešení elektronických obchodů a souvisejících služeb jsou poskytovatelem provozovány prostřednictvím webové stránky umístěné na adrese weby-meloun.cz (dále jen „web“).
1.2. Aktuálně platné znění obchodních podmínek je zveřejněno na webu.
1.3. Tyto obchodní podmínky jsou uživateli k dispozici také před odesláním objednávkového formuláře (dále jen „objednávka“) na webu. Odesláním objednávky uživatel vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Současně tímto krokem uživatel potvrzuje, že je se zněním těchto obchodních podmínek srozuměn, souhlasí s nimi a akceptuje je v celém rozsahu. Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě smluvní strany.
1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytování služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.
1.6. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. Administrátorský účet


2.1. Na základě registrace uživatele provedené na webu může uživatel přistupovat do svého administrátorského rozhraní. Ze svého administrátorského rozhraní může uživatel provádět objednávání služeb (dále jen „administrátorský účet“).
2.2. Při registraci na webu a při objednávání služeb je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v administrátorském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v administrátorském účtu a při objednávání služeb jsou poskytovatelem považovány za správné.
2.3. Přístup k administrátorskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho administrátorského účtu.
2.4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání administrátorského účtu třetím osobám.
2.5. Poskytovatel může zrušit administrátorský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel nemá uhrazeny objednané služby či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb, včetně obchodních podmínek.
2.6. Uživatel bere na vědomí, že administrátorský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
třetích osob.


3. Uzavření smlouvy o poskytování služeb


3.1. Veškerá prezentace služeb umístěná na webu je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb dle těchto obchodních podmínek je možné i za použití prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, s čímž uživatel souhlasí. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku si hradí uživatel sám.
3.3. Pro objednání služeb vyplní uživatel objednávku na webu.
3.4. Před odesláním objednávky poskytovateli je uživateli umožněno seznámení se s obchodními podmínkami, zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uživatel vložil, a to i s ohledem na možnost uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při
zadávání dat do objednávky.
3.5. Objednávku odešle uživatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „Registrovat“. Tímto krokem dochází k uzavření smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem dle těchto obchodních podmínek. Tento smluvní vztah se sjednává se na dobu neurčitou.
3.6. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto uzavření smluvního vztahu uživateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v objednávce či v administrátorském účtu (dále jen „elektronická adresa uživatele“).


4. Podmínky pronájmu elektronických obchodů a doplňkových služeb


4.1. Na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a po uhrazení ceny dle platného ceníku, se poskytovatel zavazuje poskytnout uživateli službu pronájmu elektronických obchodů, příp. dalších doplňkových služeb, včetně
licence k provozování a užití e-shopu (dále jen „předmět smlouvy“).
4.2. Nedílnou součástí pronájmu elektronických obchodů je licenční smlouva k software uzavřená mezi poskytovatelem a uživatelem. Tato licenční smlouva poskytuje uživateli nevýhradní, teritoriálně omezenou (území České republiky a území Slovenské republiky) licenci.
4.3. Cena za licenci je nedílnou součástí ceny za pronájem uživatelem vybraného řešení (balíčku služeb) a je v souladu s § 46 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
4.4. Cenové a technické parametry produktů a doplňkových služeb jsou uvedeny v Ceníku, který je k dispozici na webu poskytovatele.
4.5. Poskytovatel požaduje od uživatele před poskytnutím plnění předmětu smlouvy uhrazení zálohy ve výši dle uživatelem zvoleného řešení (balíčku) a uživatelem zvolené délky pronájmu, příp. dle uživatelem zvolených doplňkových služeb. Konkrétní výše zálohy je uvedena v zálohové faktuře, která je odeslána na elektronickou adresu uživatele v elektronické podobě po odeslání objednávky.
4.6. Uhrazení zálohové (proforma) faktury dle předchozího odstavce je možné bezhotovostním převodem na bankovní účet poskytovatele nebo platební kartou. Po předchozí dohodě s poskytovatelem lze zálohu uhradit i formou hotovostní platby.
4.7. Po uhrazení zálohové faktury je v souladu s obecně závaznými právními předpisy vystaven poskytovatelem uživateli Daňový doklad - faktura, který je odeslán na elektronickou adresu uživatele v elektronické podobě. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Uživatel tímto dává souhlas s elektronickou fakturací dle platných právních předpisů.


5. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb


5.1. Uživatel - spotřebitel má dle ustanovení § 1829 a následujících občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb řešení elektronického obchodu uzavřené distančním způsobem, a to ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření.
5.2. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb musí být poskytovateli sděleno na elektronickou adresu poskytovatele (info@weby-meloun.cz ) ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci. V takovém případě uživatel-spotřebitel uvede, kromě záměru odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, datum objednávky a identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa).
5.3. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb dle článku 5.1., obchodních podmínek, se smlouva o poskytování služeb od počátku ruší.
5.4. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od uživatele – spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy o poskytování služeb uživateli - spotřebiteli, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od uživatele – spotřebitele přijal.


6. Ukončení smluvního vztahu


6.1. Smluvní vztah uzavřený dle těchto obchodních podmínek lze ukončit:
a dohodou smluvních stran
b nebo písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran bez udání důvodu s výpovědní lhůtou jeden měsíc,
c odstoupením od smlouvy o poskytování služeb v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).
6.2. Poskytovatel je oprávněn s okamžitou platností a bez předchozího upozornění jednostranně vypovědět smlouvu o poskytování služeb a ukončit pronájem řešení elektronických obchodů a další doplňkových služeb v případě, že:
a uživatel porušil nebo porušuje povinnosti uvedené v článku 7. těchto obchodních podmínek,
b využívá předmět smlouvy v rozporu s platnými zákony nebo v rozporu s etickým kodexem poskytovatele,
c uživatel poskytl v objednávce nepravdivé údaje,
d uživatel prokazatelně porušil nebo porušuje autorská práva,
e uživatel neuhradil cenu za pronájem řešení a doplňkových služeb dle platného Ceníku služeb.


7. Povinnosti a práva uživatele


7.1. Uživatel odpovídá za obsah a data zveřejněná a umístěná na virtuálním serveru (v e-shopu) a zavazuje se všechny služby užívat pouze v souladu s platnými právními předpisy České republiky, Evropské unie, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a v souladu s dobrými mravy. Současně uživatel odpoví za to, že obsah a data zveřejněná a umístěná na virtuálním serveru (v e-shopu) nebudou v rozporu s Etickým kodexem poskytovatele, který je k dispozici na webu
poskytovatele.
7.2. Uživatel není oprávněn používat předmět smlouvy k šíření nevyžádaného obsahu (SPAMu), který by mohly příjemce obtěžovat nebo mravně a psychicky poškodit.
7.3. Uživatel má povinnost hradit poskytovateli včas a požadovanou formou ceny za objednané služby.
7.4. Uživatel – spotřebitel má v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník) právo od smlouvy o poskytování služeb odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb, a to bez
uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.
7.5. Uživatel má právo reklamovat vadnou či jinak nefunkční službu. V takovém případě má uživatel povinnost o této vadě neprodleně písemně informovat poskytovatele na e-mail info@weby-meloun.cz s uvedením (popisem) vady či nefunkčnosti a svými kontaktními údaji.


8. Povinnosti a práva poskytovatele


8.1. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz serveru, a to v čase nezbytně nutném. Poskytovatel v případě, že je to možné, informuje o výpadku uživatele dopředu, např. pomocí e-mailu nebo informací na webu poskytovatele.
8.2. Poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb, za závady, škody a ztrátu či poškození dat způsobenou zásahem vyšší moci, v případě poruchy na zařízení, selhání dodávky elektrické energie, výpadku internetového připojení způsobené poskytovatelem připojení nebo napadení zařízení či sítě třetí osobou.
8.3. Poskytovatel neodpovídá za porušení autorských práv, práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněnými českými zákony ze strany uživatele.
8.4. Poskytovatel má právo vést elektronickou databázi svých uživatelů, monitorovat a archivovat veškeré prováděné operace na svých zařízeních za účelem vyhodnocování a zlepšování poskytovaných služeb, a to v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
8.5. Poskytovatel má právo od uzavřené smlouvy o poskytování služeb odstoupit v případech, kdy se stane plnění z jakéhokoliv důvodu nemožným.
8.6. V případě, že poskytovatel odstoupí od smlouvy o poskytování služeb, je povinen o tomto kroku uživatele bezodkladně informovat a vrátit mu veškeré již zaplacené peněžní prostředky.
8.7. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb s uživatelem, který u dříve uzavřené smlouvy porušil své povinnosti podstatným způsobem. Toto porušení se pro účely odstoupení od smlouvy považuje za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.
8.8. Poskytovatel má povinnost vyřešit reklamaci dle článku 7.5., těchto obchodních podmínek, nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy se o ní od uživatele dozvěděl. O výsledku reklamace má poskytovatel povinnost uživatele informovat písemně na poskytnutou elektronickou adresu uživatele.
8.9. Poskytovatel je oprávněn postoupit všechna práva a závazky z této smlouvy o poskytování služeb bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany v případě, že je uživatel v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb nebo z těchto obchodních podmínek.
8.10. Poskytovatel je oprávněn odmítnout uzavření smluvního vztahu nebo odstoupit od již uzavřené smlouvy o poskytování služeb v případě, že uživatel využívá nebo hodlá využívat předmět smlouvy k účelům, které jsou v rozporu s platnými zákony
nebo Etickým kodexem poskytovatele.


9. Další práva a povinnosti smluvních stran


9.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
9.2. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


10. Ochrana osobních údajů


10.1. Při uzavírání smluvního vztahu (v objednávce) jsou povinně vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro zřízení a poskytování předmětu smlouvy. Odesláním objednávky souhlasí uživatel s použitím svých osobních údajů ve výše zmíněném rozsahu. Poskytnuté údaje budou použity pro splnění zákonných povinností a závazků uvedených v těchto obchodních podmínkách.
10.2. Údaje jsou k dispozici pouze poskytovateli, třetím stranám jsou poskytovány jen s výjimkami uvedenými v tomto článku obchodních podmínek a dále s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem, vedením účetnictví a plněním dalších zákonných povinností poskytovatele. Žádné další osobě nebudou osobní údaje poskytnuty.
10.3. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
10.4. V případě, že by se uživatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
10.4.1. požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
10.4.2. požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
10.5. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies


11.1. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami, zbožím nebo společností poskytovatele na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu uživatele. Tento svůj souhlas může uživatel kdykoliv odvolat.
11.2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je možné na webu poskytovatele provést a závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

12. Doručování


12.1. Uživateli může být doručováno na elektronickou adresu uživatele.
12.2. Kontaktní adresa poskytovatele: Martin Meloun, Loučky 71, Turnov, 511 01, telefon : 777 667 858, elektronická adresa poskytovatele : info@weby-meloun.cz


13. Závěrečná ustanovení


13.1. Smluvní vztah založený smlouvou o poskytování služeb včetně dalších právních vztahů zde neupravených, stejně tak jako licenční ujednání se řídí výlučně českým právem, konkrétně ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a to ve vztahu ke všem, i zahraničním uživatelům a je dána výlučná příslušnost českých soudů. Tímto nejsou dotčena práva uživatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
13.2. Obchodní vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem se řídí těmito obchodními podmínkami. Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů a sankce za jejich nelegální užívání nejsou těmito obchodními podmínkami dotčena. Veškerá ostatní vedlejší ústní ujednání jsou neúčinná.
13.3. Poskytovatel je oprávněn změnit obchodní podmínky a bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi obchodních podmínek na svých internetových stránkách. Uhrazením faktury, která bude vystavena po takové úpravě obchodních podmínek, uživatel tyto úpravy (změny, aktualizaci, apod.) akceptuje v plném rozsahu.
13.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
13.5. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
13.6. Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků ze smlouvy o poskytování služeb.
13.7. Uživatel není oprávněn převádět svá práva a povinnosti, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje, že takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen.
13.8. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 14.6.2016.

Kontakt


Martin Meloun
Loučky 71
511 01 Turnov

E-mail: info@weby-meloun.cz
Telefon: 777 667 858

CAPTCHA
1+1+1+1+1=